Van blinddoek naar oogklep

OogkleppenDe blinddoek is het merkteken van Vrouwe Justitia. Het symboliseert de onafhankelijkheid van de rechter, van het rechtssysteem. Dat zou moeten werken “zonder aanzien des persoons”. Van het begin af was het een dubieus symbool, zoiets als tegenwoordig de aanduiding “groen” of “duurzaam”. Voor de bühne.

Van advocaten wisten we al dat ze het niet zo nauw nemen met de vraag of iemand schuldig of onschuldig is, het is meer van u vraagt en wij draaien, als u maar betaalt. Ook de aanklagers en het bijbehorende politieapparaat gaan niet erg zorgvuldig te werk. Dit mede door het kwaadaardige werk van diezelfde advocaten, die via hun professorale lobby’s bij wet of via steun van rechters steeds dollere eisen kunnen stellen aan bewijsvoering en procedures. Dit zogenaamd om de veroordeling van onschuldigen te voorkomen. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | 3 Reacties

De samenleving wordt geMold

bigbrother UKBig Brother bosses have expressed their concerns for Gary Busey

Formatteren is noodzakelijk, daar zijn we het hopelijk over eens. Aan willekeurig alle kanten uit denkende individuen hebben we niets. Meestal gebruikt men andere termen zoals disciplineren of opvoeden. Indoctrineren is minder populair. Formatteren wordt in dit kader eigenlijk alleen gebruikt voor de harde schijven van computers. Die moeten ook in nette hokjes verdeeld worden voordat ze bruikbaar zijn.

Nu John de Mol voor de zoveelste keer voor zijn formats door het grote geld beloond wordt lijkt het tijd dit verschijnsel nader te bekijken. Hiertoe op het spoor gezet door de overdenkingen van Bert Wagendorp in de Volkskrant van 14 maart. Bert vraagt zich af wat voor grensverleggende programma’s ons nog te wachten staan. Qua wansmaak lijkt hij vooral te denken. Mij lijkt dat dat redelijk voorspelbaar is. John de Mol is de hogepriester van het liberale individualisme. Zijn formats leunen zwaar op de competitie tussen individuen en sturen op identificatie met de winnaar en leedvermaak om de losers om zo te ontsnappen aan het vrij monotone en bedreigde bestaan in het hokje van alledag. Hij drukt daarmee de kijker terug in zijn allerindividueelste hokje en ontneemt hem de energie en de lust om kwaad te worden over misstanden en dreigingen en zich met lotgenoten aaneen te sluiten om daartegen iets te ondernemen.

De door “links” gedomineerde publieke zenders bieden daar geen tegenwicht tegen. Er wordt vooral onrecht op de vierkante millimeter en soms een enkele wantoestand aangesneden en dan wordt men aangesproken om de portemonnee te trekken of tot nog krachtelozer “daden” zoals het stemmen op Alexander Pechtold. Daar zullen geen krachten voor serieuze verandering mee worden losgemaakt. En verder wordt men meegesleept in het individualistische spelletjes format van de Mol, zei het dat het meestal iets menselijker en interessanter toegaat.

Ook van de wat kritischer media op de zijlijn van het internet gaat weinig gevaar uit. Ze doen vaak goed werk door zaken die door de publieke omroep niet worden aangekaart naar voren te brengen en vooral GeenStijl mag op menig succesje bogen. Maar om nou te zeggen dat zij er in slagen de mensen bij elkaar en in beweging te brengen… Nee.

Onzin zegt u? Niets aan de hand? Gewoon doorlopen? Lees dan nog eens UITVERKOOP! – Ofwel: “IS heeft niets met Islam te maken” of Sorry, we hebben even niet opgelet . Maar ja, misschien droomt u liever rustig verder terwijl onze samenleving geMold wordt.

Geplaatst in Geen categorie | Getagged | 3 Reacties

Ooit dacht ik anarchist te zijn

Omdat mijn fiets daar stondOmdat mijn fiets daar stond (1966). Afkomstig van www.louisvangasteren.nl

Bij het weer eens door struinen van mijn archief las ik:

Lijnen: anarcho 69-72

doelen: Vrijheid voor het individu, zelfverwerkelijking van de eigen persoon. In levensmogelijkheden mag geen onderscheid veroorzaakt door rang, stand, privilege of geboorte aanwezig zijn. Afschaffing privé bezit, afschaffing monogamie (relatie als bezitsvorm), gezin (reproductie-eenheid van beperkte individuen), afschaffing van de staat als belichaming van de dwang. Eventueel dwang, correctie, verdediging dient van onderaf georganiseerd en door de direct betrokkenen geëffectueerd te worden. Gelijke verdeling van de arbeid, ook kwalitatief. Afschaffen geld.
middelen: Verspreiding van kennis. Aanmoedigen verzet. Bestrijden van de oncontroleerbare macht van ‘de deskundige’. Ontmaskeren van de bestaande zogenaamde democratische instituties en vooral van zulke manipulaties als ‘inspraak’. Kritiek op de producten van de huidige maatschappij en de onmenselijkheid van veel levenssituaties. Oprichten coöperaties en leefgemeenschappen.
uitgangspunten: Iedereen heeft van nature gelijke vermogens. De mensen zijn veranderbaar/ verbeterbaar in de zin dat ze hun afkomst kunnen overwinnen en hun vermogens ontwikkelen. De mens is geneigd tot het goede. Alle mensen zijn in principe rationeel, zakelijk en eerlijk in de omgang, in ieder geval voor zover het de organisatie en besluitvorming over de groep/coöperatie/ maatschappij betreft. De kracht van argumenten beslist via het getal van de stemmen

Die uitgangspunten kloppen helaas voor geen meter. Toen niet en nu niet. Na 1972 begon ik dat in te zien. Het overgrote deel van mijn linkse (’68) tijdgenoten ziet het nog steeds niet.

 

 

Geplaatst in Geen categorie | 17 Reacties

Kritisch lezen is een kunst

critical reading

Dit weekend raakte ik een aantal keren in gesprek over “vrijdenken” dat ik nu liever “kritisch denken” zou noemen en kwam al snel te spreken over kritisch lezen. Omdat het, onder andere bij GeenStijl tegenwoordig in de mode is om stukjes te “Close readen” -een activiteit die helaas minder met kritisch lezen te maken heeft dan je zou wensen- heb ik de verzuchting die ik ooit (2010) op freethinker.nl plaatste nu hier gepubliceerd. Hij is dus ook hier te vinden voor wie de niet erg intelligente reacties nog eens na wil lezen.

De kunst van het zorgvuldig lezen.

Veel mensen lezen oppervlakkig. Dat is te merken op dit forum en op andere plekken. Of het door te snel lezen komt, door domweg slecht lezen of door vooringenomenheid laat ik even in het midden. Feit is dat er een flink aantal discussianten zijn die op één zin of opmerking springen, die volledig uit zijn verband rukken en daar dan eens lekker op in gaan hakken. Dat er drie regels verderop in diezelfde tekst dan iets gezegd wordt waardoor hun opmerking volledig overbodig wordt ontgaat ze dan. De auteur moet daar dan weer op wijzen. Maar soms is dat niet genoeg. In het hoofd van sommige lezers heeft die ene uit zijn verband gerukte opmerking de plaats ingenomen van de hele tekst en dan is er geen beginnen meer aan. Van discussianten worden het querulanten. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | 1 reactie

Heropvoedingskampen.

Vanwege het verschijnen van “Dit kan niet waar zijn” van Joris Luijendijk zet ik dit blog uit 2008 (direct na de crisis) bovenaan.

Naakte gedetineerden van kamp Amersfoort worden schoongespoten. © Collectie Algemeen Rijksarchief Den Haag, ANEFO nr.900/4794.

Een element in de kredietcrisis dat onderbelicht blijft is de personele bezetting van onsfinanciële apparaat. Er wordt hier en daar wat gemonkeld over of er wel geschikte topmannen gevonden kunnen worden om de overheidsinbreng goed gestalte te geven. Er wordt voor gepleit om beloning en graaicultuur aan te pakken. Een enkeling roept alweer (bij P&W of NOVA) dat je als overheid “goede mensen” moet neerzetten die “verstand van zaken” hebben en die “nu eenmaal zoveel kosten”. En dat de overheid “enorme risico’s” loopt dat ze bedonderd wordt als ze dat niet doet. Dat laatste betekent vermoedelijk vooral dat er heel wat wetgeving zal moeten worden aangenomen met een flinke werking terug in de tijd om diverse trucendozen voorgoed te sluiten. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | 8 Reacties

De nep-élite van de PVV

schijnelite(geschreven november 2010, verdere toelichting onderaan)

Martin Bosma heeft met “De schijn-élite van de Valse Munters” een goede inkijk gegeven in de diepere roerselen van de PVV. De titel ontleent hij aan een werk van Jacq de Kadt uit 1939: “Het fascisme en de nieuwe vrijheid” aan wiens analyse van het fascisme, het falen van links en de verbindingen daarvan met de Islam hij veel van zijn inzichten ontleent. Met deze waarnemingen van de Kadt kan ik, met Martin Bosma, alleen maar instemmen.

Maar behalve deze waarnemingen propageert de Kadt ook een oplossings-richting voor dat gesignaleerde falen. Hij zoekt die in het (weer) actief worden van een elite die met name de middengroepen moet aanspreken. En daarbij als belangrijkste doel niet de materiële belangenbehartiging propageert, maar het verder verdiepen en vooruitbrengen van (westerse, verlichtings) cultuur en wetenschap, binnen wat hij het “leven in het raadsel” noemt. Hij beschrijft ook een aantal wezenskenmerken van die elite zoals een permanente (zelf)kritische houding, onbaatzuchtigheid en een democratische gezindheid. En dat alles zonder de materiële belangen geheel uit het oog te verliezen. Daarbij dient zo’n elite zich niet op te sluiten in een eigen kaste maar moet zij politieke verantwoordelijkheid nemen en leiding geven. In schrille bewoordingen schetst de Kadt de werkelijke intellectuele toestand waarin een schijn-elite opereert die maatschappelijk niet betrokken is en zich verliest in navelstaarderij en andere intellectuele vormen van zelfbevrediging. Ik geef hier een wat langer citaat van de Kadt dan Bosma waaruit blijkt dat het in zijn definitie vooral gaat over de fascistische elite.

“Het fascisme is, zoals een onderzoek naar het gehalte en de samenhang van z’n ideeën en motieven (een onderzoek, dat bevestigd en versterkt wordt door de confrontatie met de practijk) bewezen heeft, het resultaat van het optreden ener schijn-élite. Het kenmerk van een schijn-élite is niet, dat er voor haar streven geen spoor van gerechtvaardigde oorzaak te vinden is. Integendeel, het gevaarlijke karakter van een schijn-élite zit juist hierin, dat ze gerechtvaardigde protesten verbindt met versleten ideeën, bekrompen, onjuiste opvattingen en primitieve driften. Daardoor krijgt ze al die fanatieke en wrede trekken, die reactionaire uitwerking en die demagogische inhoud, die we dan ook bij het fascisme waarnemen.” Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , | 3 Reacties

Loonarbeid versus Slavernij

appleslaafjes

Over “degeen-die-zo-grondig-mogelijk-in-de-vergetelheid-moet-worden-gestampt”

Er zijn niet veel Joden die aanspraak maken op speciale behandeling vanwege de holocaust. In ieder geval niet veel meer. Af en toe hoor je nog wat gemompel over tweede en zelfs derde generatieproblemen maar ook dat sterft uit. Die speciale behandeling bestond meer uit erover zwijgen en eventueel een psychiatrische behandeling dan iets anders. Een monument, een herdenking, dat is het wel. Ze willen niet de politie uit het straatbeeld verwijderen omdat die in de oorlog zo netjes met de Duitsers hebben samengewerkt. De enkelen die nu nog bezig zijn met geld of kunst te claimen hebben principieel heel misschien nog enige rechten. Maar ze zijn na meer dan 50 jaar te laat. Het enige waar men niet op wil afdingen is een verbod op de holocaustontkenning: de bewering dat het niet gebeurd is. Dat lijkt me volkomen terecht. Helaas zijn er nogal wat witte vrijemening-ridders die menen dat dat wel moet kunnen. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , | 1 reactie

De kruisiging van Charlie Hebdo

SF-35-sword-versus-pen

Is de pen machtiger dan het zwaard? Alleen als we onder “pen” het vermogen verstaan om mensen door middel van taal en cultuur te mobiliseren, te organiseren en van steeds effectievere wapens te voorzien kunnen we zeggen dat die macht er is. Ze wordt uiteindelijk gevormd door een effectieve strijdmachine waartegen het ongeorganiseerde individu met zijn ene zwaard niet op kan en ook minder goed bewapende of georganiseerde groepen het af moeten leggen. De pen heeft het vermogen zwaarden te ontwerpen en strijders samen te laten werken door ze aan haar commando te onderwerpen. De pen is zelf geen wapen. Bij een strijd tussen pennen is de kennis, mening of overtuiging die er mee verkondigd wordt het wapen.

Het ontkennen van het georganiseerde karakter van de onthoofding van Charlie Hebdo en andere terreurdaden verduistert het zicht op het feit dat ook aan de andere kant een pen actief is. De pen van god. Het zijn geschriften en daarop gebaseerde preken die de hoofden van mensen één kant op zetten en ze voorzien van wapens op hun doel afsturen. Voor deze vorm van oorlogsvoering hoeft men niet tot een leger of andere organisatie te behoren. Het disciplineren en organiseren gebeurt grotendeels anoniem en op afstand. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | 3 Reacties

Leven in een open gevangenis

prison-cell-doors-openSchoenen uit. Riem en horloge af. Zakken leegmaken. Een normaal ritueel als je de gevangenis in gaat. Maar ook heel normaal als je een vliegtuig neemt of een rechtbank betreedt.

De leider van een van de grootste politieke partijen van ons land wordt permanent bewaakt. In feite leeft hij in een mobiele gevangenis.

En waarom? Omdat de boven ons gestelden weigeren het kwaad bij de wortel aan te pakken. In plaats daarvan is de reactie op iedere aanslag op onze cultuur: bevoegdheden en budget veiligheidsdiensten uitbreiden. En dit betekent dat ons leven steeds meer het karakter van een open gevangenis krijgt. Iedereen moet in toenemende mate geobserveerd en bewaakt worden om de enkeling die gevaar oplevert er uit te kunnen pikken.

Tel daarbij op dat deze methode niet kan slagen. Omdat we open grenzen hebben. Omdat er een grote groep mensen is die sympathiseert, waar men kan onderduiken en waartussen het vanwege de gesloten en solidaire cultuur moeilijk is om in te infiltreren. Omdat er belangrijke buitenlandse financiers zijn. Omdat andere vormen van misdaad zich ook niet met politiële en justitiële inzet serieus laten aanpakken.

Grenzen moeten aan de buitenkant bewaakt worden. En de hele 5e colonne die in ons midden is moet met harde hand tot de orde worden geroepen of uitgezet. Iedere vorm van propaganda moet worden verboden en onmogelijk gemaakt.

Lees verder Orde en Straf

 

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , | Reageren uitgeschakeld

Last van een opgeblazen gevoel?

Mr Creosote uit Monty Pythons Meaning of lifeMr Creosote uit  Monty Python’s The Meaning of Life (1983)

Door de afgang van Oranje op het EK (tekst uit 2012) is er aandacht voor het Opgeblazen Ego. En wat dat betekent voor de samenhang van de ploeg. Het is een ziekelijk verschijnsel dat bepaald niet beperkt blijft tot het nationale elftal. Dat is maar het topje van de ijsberg. Voor zover de westerse cultuur ten prooi is gevallen aan de barbarij van het ultra-liberalisme is het de norm om zo’n ego te hebben. Daarzonder ben je nergens. En vooral: ben je niemand. Het recept is simpel. Alle succes is jouw persoonlijke verdienste. De succeslozen zijn faalhanzen en sukkels. Echt grote geesten geven er blijk van dat ze het talent dienen dat ze toevallig gekregen hebben en prijzen het geluk dat dat talent ontwikkeld en gekend wordt. Die houding wordt steeds uitzonderlijker. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , | Reageren uitgeschakeld